Tag Archive for: radzenie sobie ze stresem

3 style radzenia sobie ze stresem wg Lazarusa i Folkman (+Moskowitza)

W tym wpisie omówię trzy style radzenia sobie ze stresem według naukowców R.S. Lazarusa i S. Folkman. Ci naukowcy opublikowali Teorię Transakcyjną Stresu, a ich praca z 1984 roku jest obecnie jedną z najbardziej cenionych podejść do stresu.

Lazarus i Folkman w 1984 podzielili radzenie sobie ze stresem na dwa style [1]:

1️⃣ styl skoncentrowany na problem

2️⃣ styl skoncentrowany na emocjach

W 2000 roku Folkman i Moskowitz zaproponowali jeszcze jeden styl [2]:

3️⃣ styl skoncentrowany na znaczeniu

1️⃣ styl skoncentrowany na problem

Ten styl obejmuje działanie na sytuację stresową (bodziec, stresor), środowisko (otoczenie) lub siebie w celu rozwiązania problemu.

Przykłady strategii:

 • poszukiwanie wsparcia u swoich bliskich lub profesjonalistów
 • planowanie
 • ustalanie zdrowych granic
 • zarządzanie czasem
 • odejście od sytuacji stresowej (ta strategia nie zawsze jest korzystna, np. jeżeli odchodzimy od czegoś, na czym nam zależy)

2️⃣ styl skoncentrowany na emocjach

Ten styl obejmuje próby regulacji nieprzyjemnych emocji (tj. smutek, strach, niepokój, złość, presja) powstałych w wyniku sytuacji stresowej.

Przykłady strategii:

3️⃣ styl skoncentrowany na znaczeniu

Ten styl obejmuje próby przewartościowania dystresu (stresu negatywnego) w taki sposób, by uzyskać przyjemne emocje/uczucia. Polega na koncentracji na znaczeniu i celach związanych z doświadczanymi trudnościami. W stylu tym kluczowe jest wypracowanie pozytywnych interpretacji sytuacji oraz ustanowienie celów, które mają pomóc w radzeniu sobie z problemem. Folkman i Moskowitz wskazywali, że styl skoncentrowany na znaczeniu może pomóc w redukcji stresu oraz poprawie zdrowia psychicznego.

Przykłady strategii:

 • odnajdywanie korzyści z zaistniałej sytuacji stresowej (np. kształtowanie asertywności, wzrost cierpliwości, testowanie swoich umiejętności)
 • przypomnienie sobie korzyści uzyskanych kiedyś w sytuacji stresowej
 • zmiana priorytetów – skupienie się na tym, co ma teraz największe znaczenie i odpuszczenie pozostałych rzeczy
 • nadawanie zwykłym zdarzeniom pozytywnego znaczenia (np. można myśleć o sprzątaniu jako o sposobie wyrażania miłości)
 • ponowna ocena celów – zastąpienie nierealnych celów innymi

Warto pamiętać…

że zdrowe umiejętności radzenia sobie ze stresem powinny nam pomóc bez unikania problemu. Nie istnieje jeden najlepszy lub uniwersalny sposób postępowania, a strategie, które działają na Twoją przyjaciółkę mogą nie działać tak samo na Ciebie. Często w stresie posługujemy się wieloma stylami. To od nas samych należy decyzja, którą z technik wybierzemy i która sprawdzi się w naszym konkretnym przypadku i w konkretnej sytuacji. Na szczęście nasze strategie możemy zmieniać i modyfikować, poznawać nowe narzędzia i testować inne techniki.

Rozumiejąc te dwa lub trzy główne style radzenia sobie ze stresem, może uda Ci się lepiej dobrać strategie odpowiednie dla Ciebie. Który podoba Ci się najbardziej?

Pamiętaj, że rozmowa ze specjalistą ds. zdrowia psychicznego może okazać się najbardziej pomocna w przypadku radzenia sobie ze stresem. Psychoterapeuta może pomóc Ci indywidualnie rozwinąć szereg umiejętności, które poprawią Twoją jakość życia.

Źródła, jak zwykle znajdziesz TU.

Stres i radzenie sobie z nim wg Lazarusa i Folkman

Stres i radzenie sobie z nim wg Lazarusa i Folkman 1984 (uproszczony) StresKiler
Grafika 1

Cześć!

Oto podsumowanie mojego researchu na temat podejścia do stresu według Lazarusa i Folkman. Badacze przedstawiają nam, czym według nich jest stres i jakie mamy strategie radzenia sobie z nim. Przejdźmy od razu do sedna.

Lazarus odkrył, że każdy z nas inaczej ocenia daną sytuację, a co za tym idzie – stres i zagrożenie, które z niej wynikają. Wydarzenie dla jednej osoby może być stresujące, a dla innej nie. Jednak gdy dojdzie do stresującej sytuacji, konfrontujemy posiadane przez nas przekonania, wartości i umiejętności z wymaganiami lub ograniczeniami sytuacji.

I faza

Na przykład: w momencie zaliczania egzaminu każdy z nas porównuje swoje umiejętności z tym, co wymaga od nas egzaminujący i poddajemy to wewnętrznej ocenie: (1) „Czy ten egzamin jest dla mnie ważny? Czy osiągnę korzyść ze zdania go?” oraz (2) „Czy i jak poradzę sobie z odpowiedziami na zadane podczas egzaminu pytania?” Tę I fazę nazywamy oceną poznawczą. Jak widzicie, składają się na nią dwa mechanizmy:

 • ocena pierwotna – tu oceniamy, jakie znaczenie ma dla nas dana sytuacja – czy jest potencjalnie niebezpieczna, pozytywna, czy nieistotna: „Czy ta sytuacja ma dla mnie znaczenie? Jakie?” Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, to kategoryzujemy sytuację jako: korzyść, zagrożenie, wyzwanie lub stratę/szkodę.
 • ocena wtórna – tu oceniamy, czy mamy odpowiednie zasoby*, by poradzić sobie daną sytuacją i usunąć przyczynę stresu lub złagodzić jego następstwa (w przypadku wyzwania – osiągnąć korzyść): „Co mogę teraz zrobić?”

Ocena pierwotna jest skorelowana z oceną wtórną na zasadzie sprzężenia zwrotnego.

II faza

Ocena poznawcza to proces, w którym poznajemy sytuację. Jeśli określimy ją jako: zagrożenie, wyzwanie lub stratę/szkodę, czyli sytuację potencjalnie stresującą, to przechodzimy do II fazy – radzenia sobie**. Wracając do przykładu z egzaminem – w fazie radzenia sobie podejmujemy strategię odpowiadającą na pytanie: „Jak teraz sobie z tym poradzę”? Ogólnie rzecz biorąc, naukowcy rozróżniali się dwa główne style radzenia sobie:

 • Styl skoncentrowany na problem – obejmuje próby radzenia sobie ze stresem poprzez bezpośrednią zmianę sytuacji – działanie lub/i zmianę zagrażającego szkodliwego otoczenia; jest to styl najbardziej konstruktywny, bo odnosi się do działania na stresor, otoczenie lub siebie w celu rozwiązania problemu
  • Przykład: gdy obawiasz się zbliżającego się egzaminu, zastosowanie strategii skoncentrowanych na problemie może wiązać się z: dopytaniem nauczyciela o materiał, którego nie rozumiesz lub zaplanowaniem dodatkowego czasu, który poświęcisz na naukę, a nawet podjęciem decyzji o nieprzystąpieniu do egzaminu (chociaż unikanie stresora może mieć negatywne konsekwencje w tym konkretnym przykładzie).
 • Styl skoncentrowany na emocjach – obejmuje próby regulowania nieprzyjemnych reakcji emocjonalnych (np. złość, strach, smutek, niepokój, presja) na stresującą sytuację; czasami jednak te działania powodują wzrost napięcia oraz przygnębienie
  • Przykład: biorąc pod uwagę zbliżający się egzamin, strategie skoncentrowane na emocjach mogą obejmować rozmowę z samym sobą w celu zwiększenia pewności siebie w zakresie umiejętności rozwiązywania testu lub stosowanie technik relaksacyjnych w celu zmniejszenia strachu i niepokoju.

Potem, w 1990 niejacy Endler i Parker nawiązując do teorii Lazarusa i Folkman dodali jeszcze jeden styl radzenia sobie ze stresem:

 • Styl skoncentrowany na unikaniu – obejmuje odwrócenie uwagi, próby tłumienia problemu i niedopuszczania do przeżywania go i angażowania się w rozwiązanie, często bywa początkową reakcją na stres

Za to Folkman i Moskowitz, dodali jeszcze inną, trzecią funkcję radzenia sobie:

 • Styl skoncentrowany na znaczeniu – obejmuje próby przewartościowania dystresu (stresu negatywnego), dążąc do uzyskania pozytywnych emocji. Może przyjąć następujące formy:
  • urealnianie priorytetów i przekształcanie celów, czyli rezygnacja z celów nierealnych i poszukanie nowych,
  • znajdowanie korzyści w doświadczeniach stresowych – wzrost po traumie,
  • przypominanie sobie korzyści osiąganych kiedyś w sytuacji stresowej,
  • nadawanie zwykłym sytuacjom pozytywnego znaczenia,
  • wzmacnianie pozytywnego afektu dotyczącego siebie i świata.

Wróćmy jednak do Lazarusa. W wyniku badań, została zauważona jeszcze dodatkowa faza – powtórna ocena poznawcza (przewartościowanie). Została ona wprowadzona w celu określenia aktualizacji wstępnej oceny, która może mieć miejsce w miarę rozwoju sytuacji i jej interpretacji. Na ocenę pierwotną mogą więc oddziaływać zmiany w relacji JA-ŚRODOWISKO, bądź refleksja osobista. Dla Lazarusa ponowna ocena może być zarówno zamierzona, jak i niezamierzona i może odzwierciedlać zarówno jawne zmiany sytuacji, jak i ukryte zmiany interpretacji, a więc jest też strategią radzenia sobie.

Model stresu i radzenia sobie wg Lazarusa i Folkman 1984
Grafika 2

Strategie radzenia sobie ze stresem

W radzeniu sobie ze stresem, możemy zastosować jedną ze strategii wyodrębnionych w kwestionariuszu przez naukowców Folkman, Lazarusa, Dunkel-Schettera i in.:

 • Konfrontowanie się: agresywne i asertywne wysiłki wykonywane w celu zmiany sytuacji
 • Dystansowanie się: dystansowanie się od problemu i pomniejszanie znaczenia sytuacji
 • Samokontrola: samoregulowanie własnych emocji i własnych działań
 • Poszukiwanie wsparcia społecznego: szukanie informacyjnego, materialnego i emocjonalnego wsparcia
 • Przyjmowanie odpowiedzialności: uznawanie własnej odpowiedzialności za rozwiązanie problemu
 • Ucieczka – unikanie: myślenie życzeniowe oraz wysiłki mające na celu uniknięcie problemu
 • Planowe rozwiązywanie problemu: skoncentrowanie na przemyśleniu rozwiązania problemu i zmianie sytuacji
 • Pozytywne przewartościowanie: nadanie pozytywnego znaczenia sytuacji skoncentrowane na osobistym rozwoju

Ciekawe, że zazwyczaj nie przejawiamy tylko jednego stylu radzenia sobie ze stresem, a miksujemy dwie-trzy różne strategie na poszczególnych etapach radzenia sobie ze stresem.

Różne podejścia do stresu

Na koniec jeszcze przypomnę, że co do stresu nie istnieje w świecie naukowym jedna, konkretna definicja. Dlatego mówi się, że możemy wyróżnić 3 modele podejścia do stresu:

 1. stres jako bodziec (siła, wydarzenie, które na nas oddziałuje) zgodnie z rozumieniem Holmesa i Rahe;
 2. stres jako reakcja, zgodnie z rozumieniem Seyle’a i Cannona oraz
 3. stres jako transakcja/relacja zgodnie z rozumieniem Lazarusa i Folkman

Ten ostatni, nurt „relacyjny” lub „transakcyjny” Lazarusa i Folkman pojawił się najpóźniej i zyskał duże uznanie w literaturze przedmiotu. Właśnie do niego należy opisana wyżej Transakcyjna Teoria Stresu i Radzenia Sobie (Transactional Theory of Stress and Coping, TTSC). Jest ona wynikiem badań rozpoczętych w latach 60-tych przez dr. Richarda Lazarusa, który w ich ramach pracował m.in. z Panią Susan Folkman.

A dlaczego nosi nazwę „Teoria Transakcyjna”? Bo badacze twierdzili, że stres jest produktem interakcji (transakcji***) między nami a naszym otoczeniem. Innymi słowy: aby zaistniał stres, człowiek musi ocenić sytuację, w jakiej się znajduje, jako sytuację stresową:

„Stres to określona relacja (relationship) pomiędzy osobą a otoczeniem, która oceniana jest przez osobę jako obciążająca lub przekraczająca jej zasoby oraz zagrażająca jej dobrostanowi”

Lazarus, Folkman, 1984

„Stres to poznawczo konstruowana, niezrównoważona, wzajemna relacja (transakcja) wymagań i zasobów radzenia sobie (możliwości sprostania im przez podmiot)”

Lazarus, 1999

*zasoby mogą być fizyczne (np. zdrowie, energia), społeczne (np. wsparcie rodziny, przyjaciół), psychologiczne (np. poczucie własnej wartości, morale) lub materialne (np. zasoby finansowe).

**radzenie sobie to „stale zmieniające się poznawcze i behawioralne wysiłki, mające na celu opanowanie określonych zewnętrznych i wewnętrznych wymagań, ocenianych przez osobę jako obciążające lub przekraczające jej zasoby”.

***termin „transakcja” oznacza więc tutaj takie wzajemne oddziaływanie człowieka i środowiska (relacja przebiega w obu kierunkach).

Jak zwykle polecam sprawdzić źródła i również zgłębić ten temat po swojemu, bo (1) nie jestem psychologiem, (2) nie jestem nieomylna:)